Privacybeleid

Teneinde een kwali­ta­tieve zorg­ver­le­ning te kunnen garan­de­ren en te kunnen voldoen aan de toepas­se­lijke wetge­ving, is  ‘t Dokters­huis  genood­zaakt een aantal persoons­ge­ge­vens te verwer­ken. We hech­ten hier­bij veel belang aan de bescher­ming van de privacy van onze patiënten.

Het priva­cy­be­leid is bedoeld om u te infor­me­ren over de manier waarop ‘t Dokters­huis omgaat met uw persoons­ge­ge­vens. Voor vragen bij het priva­cy­be­leid kan u steeds contact opne­men met Dr. Vander­meu­len Griet  via het tele­foon­num­mer 03/775.51.77 of schrif­te­lijk aan ’t Dokters­huis tav Dr Vandermeulen„A.Farneselaan 15 ‚9120 Melsele. Voor vragen die meer inhou­den dan een vraag om inlich­tin­gen, kan er worden gevraagd u te iden­ti­fi­ce­ren, zodat er kan worden geve­ri­fi­eerd dat de gevraagde gege­vens en infor­ma­tie aan de juiste persoon worden overgemaakt.

Wie is de verant­woor­de­lijke voor de verwer­king van uw persoonsgegevens? 

Dr. Vander­meu­len is de verant­woor­de­lijke voor de verwer­king van de persoonsgegevens.

Welke persoons­ge­ge­vens worden verwerkt? 

De persoons­ge­ge­vens die worden verwerkt zijn alle persoons­ge­ge­vens die nood­za­ke­lijk zijn voor het aanleg­gen en bijhou­den van een medisch dossier en het kunnen verle­nen van kwali­ta­tieve zorg. Het gaat over iden­ti­fi­ca­tie­ge­ge­vens, finan­ci­ële en admi­ni­stra­tieve gege­vens, alsook medi­sche gege­vens en alle andere gege­vens die rele­vant zijn in het kader van uw medi­sche verzor­ging. Meestal worden deze gege­vens recht­streeks van u ontvan­gen, maar het is ook moge­lijk dat deze gege­vens worden over­ge­maakt via andere zorgverleners.

 Waarom worden uw persoons­ge­ge­vens verwerkt? 

Het doel van de verwer­king is de pati­ën­ten­zorg, alsook de pati­ën­ten­ad­mi­ni­stra­tie en ‑regi­stra­tie. Enkel de voor deze doel­ein­den nood­za­ke­lijke persoons­ge­ge­vens worden verwerkt en de persoons­ge­ge­vens worden niet verder verwerkt op een wijze die onver­e­nig­baar is met deze doeleinden.

Op basis van welke rechts­grond worden uw persoons­ge­ge­vens verwerkt? 

De verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens gebeurt in het kader van de verstrek­king van gezond­heids­zorg­dien­sten zoals bedoeld in de Wet van 22 augus­tus 2002 betref­fende de rech­ten van de pati­ënt, alsook op basis van de Wet op de verplichte verze­ke­ring voor genees­kun­dige verzor­ging geco­ör­di­neerd op 14 juli 1994.

In begin­sel worden uw gege­vens verwerkt op basis van de contrac­tu­ele rela­tie die er met u bestaat als gevolg van uw vraag tot verzor­ging en behan­de­ling en het medisch contract dat daar­toe met u wordt geslo­ten. In sommige geval­len kan de verwer­king ook geba­seerd zijn op de taken van vitaal belang die zorg­ver­le­ners vervullen.

Voor zover de verwer­king slechts zou kunnen gebeu­ren op grond van uw toestem­ming, zal deze voor­af­gaan­de­lijk worden gevraagd. U kan uw toestem­ming te allen tijde weer intrekken.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 

Uw gege­vens worden hoofd­za­ke­lijk intern verwerkt. Hier­bij is de toegang beperkt tot de mate waarin de intern betrok­ken perso­nen deze gege­vens nodig hebben voor de uitoe­fe­ning van hun func­tie en/of opdracht.

De gege­vens kunnen daar­naast worden verstrekt aan derden indien dit nood­za­ke­lijk is voor de uitvoe­ring van de vermelde doel­ein­den. Met deze derden worden steeds de nodige afspra­ken gemaakt om de bevei­li­ging van uw persoons­ge­ge­vens te waar­bor­gen. Verder worden deze gege­vens niet aan derden door­ge­ge­ven, tenzij dit wette­lijk verplicht of toege­la­ten is. Zo kunnen de nood­za­ke­lijke gege­vens bijvoor­beeld worden bezorgd aan uw verze­ke­ring, mutu­a­li­teit of OCMW, alsook aan andere zorg­ver­le­ners waar­mee u een behan­del­re­la­tie heeft.

Daar­naast kunnen uw gege­vens elek­tro­nisch worden gedeeld met andere zorg­ver­le­ners waar­mee u een behan­del­re­la­tie heeft, indien u hier­voor uw geïn­for­meerde toestem­ming heeft gegeven.

Hoe worden uw persoons­ge­ge­vens beschermd en hoelang worden deze bewaard? 

Er worden de nodige tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len getrof­fen ter bevei­li­ging van de persoons­ge­ge­vens. De persoons­ge­ge­vens worden niet langer bewaard dan nood­za­ke­lijk. Medi­sche gege­vens worden 30 jaar bewaard, te reke­nen vanaf de laat­ste behan­de­ling van de pati­ënt. Indien de bewaar­ter­mijn verstre­ken is, worden de persoons­ge­ge­vens binnen een rede­lijke termijn uit de bestan­den verwij­derd en vernietigd.

Welke rech­ten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen? 

U heeft koste­loos recht op correc­tie, inzage en van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u in bepaalde geval­len het recht een kopie van uw persoons­ge­ge­vens te laten over­dra­gen aan een andere persoon naar uw keuze, om bezwaar aan te teke­nen tegen de verdere verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens of om te vragen dat uw persoons­ge­ge­vens worden gewist. Hier­bij dient even­wel steeds reke­ning te worden gehou­den met de wette­lijke moge­lijk­he­den inzake. U kan uw verzoek indie­nen via het tele­foon­num­mer 03/775.51.77 of schrif­te­lijk  aan ’t Dokters­huis tav Dr Vandermeulen„A.Farneselaan 15 ‚9120 Melsele  , met een bewijs van iden­ti­teit. Er zal u uiter­lijk binnen de maand worden meege­deeld welk gevolg er aan uw verzoek wordt gege­ven. Bij complexe of veel­vul­dige aanvra­gen kan die termijn met nog eens twee maan­den worden verlengd, waar­van u in kennis wordt gesteld.

Indien u klach­ten zou hebben over de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens door ‘t Dokters­huis, kan u steeds contact opne­men met ons, zodat uw klacht kan worden onder­zocht. Dit kan via het tele­foon­num­mer  03/775.51.77 of schrif­te­lijk aan ’t Dokters­huis tav Dr Vandermeulen„A.Farneselaan 15 ‚9120 Melsele.  Daar­naast heeft u ook steeds de moge­lijk­heid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

t Dokters­huis  heeft het recht om het priva­cy­be­leid te allen tijde te wijzi­gen. Wijzi­gin­gen zullen via de website worden meege­deeld en in de prak­tijk­ruimte en/of wacht­zaal worden uitge­han­gen. Er wordt u dan ook gead­vi­seerd om het priva­cy­be­leid regel­ma­tig na te lezen op wijzigingen.