Team

Loes Verdickt

Loes studeerde in 2015 af als Master in de Klini­sche Psycho­lo­gie aan de Univer­si­teit van Gent. Ze is lid van de BFP (Belgi­sche Fede­ra­tie van Psycho­lo­gen), de VVKP (Vlaamse Vere­ni­ging voor Klinisch Psycho­lo­gen) en is een erkend psycho­loog door de Psychologencommissie.

Na het afron­den van haar univer­si­taire oplei­ding, volgde ze een eenja­rige oplei­ding in de inte­gra­tieve kinder- en jeugd­psy­cho­the­ra­pie aan de AIHP, Acade­mie voor Inte­gra­tieve en Huma­nis­ti­sche Psycho­the­ra­pie. De rijk­dom van deze oplei­ding ligt in de inte­gra­tie van verschil­lende psycho­the­ra­peu­ti­sche denk­ka­ders toege­past bij kinde­ren en jonge­ren die groei en veran­de­ring bij het kind stimuleren.Ook volwas­se­nen kunnen bij haar terecht. Als psycho­loge werkte ze reeds in twee psychi­a­tri­sche centra waar ze instond voor de indi­vi­du­ele bege­lei­ding en onder­steu­ning van perso­nen met een (chro­ni­sche) psychi­sche proble­ma­tiek, zoals angsten, stem­mings­stoor­nis­sen en psycho­ti­sche kwetsbaarheid.

Het maken van een afspraak of het verkrij­gen van meer infor­ma­tie rond consul­ta­ties via loesverdickt@msn.com of 0499 43 26 60. 

Terug­be­ta­ling (kinde­ren, jonge­ren en volwas­se­nen) moge­lijk bij volgende mutu­a­li­tei­ten: Bond Moyson, De Voor­zorg, OZ, Partena, Libe­rale Mutu­a­li­teit, Vlaams en Neutraal Zieken­fonds, Neutraal Zieken­fonds Vlaan­de­ren, Symbio en HR Rail KGV.Elke Humblet

Voor veel mensen is de stap om hulp te zoeken niet evident. Praten over je leven, je persoon, zeker wanneer de dingen niet lopen zoals je wilt, vraagt veel moed. Maar soms kom je er zelf niet uit, en dan is het prima dat je hulp zoekt.

Ik ben Elke, seksu­o­loog en psycho­the­ra­peut. Ik studeerde Wijs­be­geerte en Fami­li­ale en Seksu­o­lo­gi­sche Weten­schap­pen aan de KULeu­ven. Ik volgde daarna een thera­pie­op­lei­ding (Systeem­the­o­re­ti­sche psycho­the­ra­pie, Inter­ac­tie­aca­de­mie, Antwer­pen) en een oplei­ding Psycho­trau­ma­to­lo­gie (bij Belgisch Insti­tuut voor Psycho­trau­ma­to­lo­gie). Ik ben erkend klinisch seksu­o­loog  (Vlaamse Vere­ni­ging voor Seksu­o­lo­gie) en systeem­the­ra­peut (BVRGS).

Je kan bij me terecht met vragen die iets te maken met rela­ties en/of seksu­a­li­teit: Proble­men in je rela­tie, commu­ni­ca­tie­pro­ble­men, opwin­dings­stoor­nis­sen, pijn bij het vrijen, proble­men bij het klaar­ko­men, leef­tijd en seksu­a­li­teit, verschil in verlan­gen, seksu­ele iden­ti­teit en oriën­ta­tie en/of voor­keur, seksu­a­li­teit­be­le­ving, trau­ma­ti­sche erva­rin­gen op seksu­eel vlak…

Maar ook met andere vragen kan je bij me aanklop­pen: vragen rond zelf­beeld en/of zelf­ver­trou­wen, verwer­king van trau­ma­ti­sche erva­rin­gen (geen EMDR), emoti­o­nele proble­men, iden­ti­teit en zinge­ving, levens­fa­se­pro­ble­ma­tiek, neer­slach­tig­heid, verlies en rouw.

Wat mag je verwach­ten? Afhan­ke­lijk van je vraag kom je alleen of samen met je part­ner, ouder, … in bege­lei­ding. Een consul­ta­tie bij mij bestaat enkel uit een gesprek, wat ook de aard van je vraag is. We gaan op zoek naar waar jij precies mee zit, naar een moge­lijke oorzaak, maar vooral ook naar hoe je ermee om kan gaan en hoe je verder kan. Deze gesprek­ken bieden je ruimte om stil te staan bij wat je denkt en voelt. Een bege­lei­ding kent geen vast verloop, iedere persoon is uniek en heeft zijn eigen weg te gaan. Ik ben ervan over­tuigd dat we samen op zoek moeten gaan naar de beste aanpak voor jou of jullie. Je mag van mij verwach­ten dat ik met een open geest naar je verhaal luis­ter en zonder te (ver)oordelen met jou op pad ga.
Bij seksu­ele proble­men gaan psycho­lo­gi­sche en licha­me­lijke facto­ren vaak hand in hand. Daarom is het belang­rijk een brede kijk te hante­ren. Soms is een door­ver­wij­zing naar of samen­wer­king met een gynae­co­loog, uroloog, kine­si­the­ra­peut,… nodig. Maar ook bij andere proble­men is samen­wer­king met andere profes­si­o­nals (psycho­loog, psychi­a­ter, arts,…) soms wense­lijk. Dit gebeurt uiter­aard steeds in onder­ling over­leg met jou en wordt door mij verder opgevolgd.

Wil je samen op pad, stuur dan een mail­tje naar elke.humblet@outlook.com


Saar Driesmans

Misschien rem jij jezelf af omdat je bang bent het niet goed te doen of niet aan de verwach­tin­gen te voldoen of ande­ren teleur te stel­len. Ook al heb je een prima baan en leven.
Je weet dat er meer in je zit, dan eruit komt. Ook weet je niet goed meer wat van jou is en wat van de ander.
Kortom je raakt gestresst door onder- of over­prik­ke­ling en wordt kortaf, chagrij­nig en down.
Je verliest jezelf in de ander. Je bent niet geheel jezelf. Je denken, voelen en hande­len zijn niet in balans. Een van de drie neemt je over. Je verlangt ernaar om jezelf te zijn, naar ener­gie, vrij­heid en blij­heid.
Wie ben ik?
Mijn naam is Saar Dries­mans en na een loop­baan in het onder­wijs maakte ik een
carri­è­res­witch en reali­seerde ik mijn droom.
Ik werk als profes­si­o­neel coach / thera­peut en ben erkend door BBTC (Belgi­sche
Beroeps­ver­e­ni­ging voor Thera­peu­ten en Coaches), The Asso­ci­a­tion for IEMT Prac­ti­ti­o­ners en Pygma­lion (loop­baan­coa­ching)

Oplei­din­gen: Master Klini­sche Psycho­lo­gie i.o., Master NLP-oplei­ding, Inte­gral Eye
Move­ment Therapy (IEMT), Oplei­ding Afwij­zings­ge­voe­lig­heid, Post­gra­du­aat
Autis­me­s­pec­trum­stoor­nis (ASS), Oplei­ding Rots en Water, Oplei­ding Fami­lie­op­stel­lin­gen, Oplei­ding Verbin­dende Communicatie

Wat mag je verwach­ten?
Je leert tijdig de versnel­ling omhoog of omlaag te scha­ke­len. Je wordt bewust welke
acti­vi­tei­ten, mensen en omge­vin­gen bijdra­gen aan jouw zinge­ving, plezier, voldoe­ning en uitda­ging. En welke niet. Je ziet in waarom jouw denken geen knopen door­hakt en jouw doelen dromen blij­ven.
Ik help je jouw binnen­we­reld zicht­baar, tast­baar en voel­baar te maken. Vaak weet je diep in jezelf wel wat er mag gaan gebeu­ren, maar vind je het te span­nend of lijkt het je onmo­ge­lijk. Je hoofd gaat met je aan de haal. Als jij kan dealen met jouw onze­ker­heid, schaamte, schuld,angst en frus­tra­tie­ge­voe­lens, dan kun je gezonde keuzes voor jouw leven te maken. Ik help je om stevig op eigen grond te gaan staan, zodat je beter weet en voelt wat je behoefte is en wat je te doen hebt.
Mijn werking is geba­seerd op het cogni­tief-gedrags­the­ra­peu­ti­sche uitgangs­punt dat emoties,gedrag en denken met elkaar verbon­den zijn. Denk­pa­tro­nen zijn de manier waarop je denkt. Je denk­pa­tro­nen bepa­len je gedrag en je emoties. Ze kunnen je leven beheer­sen en beïn­vloe­den. Denk­pa­tro­nen kunnen leiden tot proble­men, zoals stress, depres­sie en angst.
Doel­groep: jonge­ren — volwas­se­nen
Autisme, Adhd, Hoog sensi­ti­vi­teit, Afwij­zings­ge­voe­lig­heid, Narcisme, burn-out, stress, angst,frus­tra­tie, loop­baan­be­ge­lei­ding, trau­ma­ver­wer­king (Inter­gral Eye Move­ment Therapy)
www.kronkelpad.be
gsm: 0489 002347

Brigitte Weekers

Kine­si­the­ra­pie — Fasci­a­the­ra­pie — Relaxa­tie­the­ra­pie
Tijdens het wande­len in de bergen en het beoe­fe­nen van triat­lon laad ik mijn ener­gie op om opti­maal te benut­ten tijdens Uw behandeling.

Fasci­a­the­ra­pie is een zachte, diep­gaande, niet mani­pu­la­tieve, persoons­ge­richte vorm van behan­de­len waar­bij het globale lichaam bena­derd wordt. Ze is geba­seerd op de unieke werking van het lichaam met zijn invloed op heel het func­ti­o­ne­ren van de persoon zowel moto­risch, psychisch en gedrags­ma­tig.
Meer info : www.fasciatherapeuten.be

Wat is Sofro­lo­gie?
De naam is afge­leid uit het Grieks en bete­kent de studie van het bewust­zijn in harmo­nie. Het is een eenvou­dige en erkende methode (Alfonso Caecedo) om de rela­tie tussen lichaam en geest terug in balans te bren­gen. Dit gebeurt met oefe­nin­gen, tech­nie­ken die geba­seerd zijn op aandacht, concen­tra­tie, voelen, adem­ha­ling en ontspan­ning.
Meer info : www.sofrologen.net

Toepas­sings­ge­bie­den van Fasci­a­the­ra­pie en Sofrologie:

  • Ieder­een die graag wil werken aan zelf­zorg en wil leren ontspannen
  • Klach­ten die onvol­doende verklaard kunnen worden
  • Moeheid, depres­sie, Burn-Out, CVS en Fibromyalgie.
  • Span­nin­gen, Stress, Angsten, Hoofd­pijn, migraine
  • Hyper­ven­ti­la­tie
  • Eetstoor­nis­sen, verslavingen
  • Onder­steu­ning tijdens een moei­lijke levensfase

gsm: 0478 26 83 33
of via contact­for­mu­lier op www.summit-kine.be

Britt Heynickx 

Kine­si­the­ra­pie — Fasci­a­the­ra­pie — Voedings­ad­vies ter verster­king van je eigen gezondheid

Britt is kine­si­the­ra­peute, gespe­ci­a­li­seerd in de Fasci­a­the­ra­pie en de Klini­sche Psycho-Neuro-Immu­no­lo­gie (Kpni)

Kpni bestu­deert hoe je op een natuur­lijke manier kan bijdra­gen aan je eigen gezondheid.

Inzicht in het ontstaan van je ziektebeeld/klacht brengt helder­heid zodat je opti­maal gemo­ti­veerd kan gera­ken om speci­fieke aanpas­sin­gen te doen op vlak van voeding. Infor­ma­tie krij­gen en het werken aan een betere levens­stijl, slaap-waak­ritme, rust-werk­ba­lans, scherm­tijd, gedach­ten­gang, emoties leiden naar veran­de­ring dat een gene­zings­pro­ces in gang zet.
Meer info : www.cure.be

Afspra­ken via contact­for­mu­lier op www.summit-kine.be

Fasci­a­the­ra­pie
Meer info : www.fascia.be